Samverkan bibliotek och socialtjänst – en väg att stödja barns läs- och skrivutveckling

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har startat ett nätverk för intresserade inom bibliotek och socialtjänst för att dela idéer och tankar om hur man kan samverka för att stödja barns läs- och skrivutveckling.

Med medel från Kulturrådet har vi utvecklat arbetet med tillgänglighet och mångspråk  inom projektet Letterbox Club Sverige. En del i det är att stimulera och inspirera kommuner och regioner i hur de kan samverka mellan bibliotek och socialtjänst – och på så sätt hjälpa barn i utsatta livssituationer i deras läs- och skrivutveckling.

Delta i nätverket!

Är ni intresserad av att veta mer om hur ni kan samverka mellan bibliotek och socialtjänst i er kommun? Delta i vårt nätverk och träffa andra kommuner och regioner för att dela tankar och idéer.

Nästa mötestillfälle: Onsdagen den 15/5, 2024. Kontakta vår projektledare Agneta Ingvarsson för att få veta mer.

Kommuner och regioner om deras samverkan

Representanter från kommuner och en region berättar om hur de genom samverkan bidragit till eller planerar för läsfrämjande insatser, för att ge barn mer likvärdiga förutsättningar för goda skolresultat.

Göteborgs Stad – Samtal om böcker och sommarbrev
Ladda ner PPT

Östersunds kommun – bokpåsar, författarbesök och tävlingar
Ladda ner PPT

Region Jönköping – Temaboklistor

Falu kommun – inspirationsträffar, app för barn med lässvårigheter och en bibliotekshund
Ladda ner PPT

Norrköpings kommun – om vinsterna med samverkan och arbetet med Letterbox Club

Ladda ner PPT

Se webbinariet i sin helhet här

Nässjö stadsbibliotek anordnar Letterbox-kvällar

På Nässjö stadsbibliotek bjuder kommunen in de barn och familjer som varit med i projektet Letterbox Club Sverige på gemensam avslutningskväll. Under kvällen erbjuds fika och enkla aktiviteter som att:

 • rösta på bästa boken i paketet,
 • göra sin egen pin,
 • gå tipspromenad,
 • ordna egna lånekort,
 • byta lästips med varandra,
 • val av en bok att ta med hem som present.

Kontakta Eva om du vill veta mer:
Eva Johansson
Nässjö stadsbibliotek
Eva.Johansson4@nassjo.se

Fem tips från Hylte kommun

Samverkan mellan bibliotek och socialtjänst i Hylte kommun.

 • Bokrecept-Socialsekreterare/familjebehandlare/psykolog kontaktar bibliotekets pedagog för att boka en träff tillsammans med en familj/ungdom. Det kan vara biologiska barn eller fosterhemsplacerade och ofta böcker som tar upp ett visst tema (ex. separation, ångest, rädsla, flykt …)

Första gången följer ofta fam. behandlare med till biblioteket, därefter kan familjen/ungdomen boka tid själv. Flera återkommer regelbundet, vissa blir så småningom ” biblioteksbesökare”. Vi har även skapat en lista med barnböcker som tar upp olika ämnen som är bra att ha på biblioteket, då kan även annan personal guida lättare. Vi har även skapat ett lånekort för socialtjänsten så att de kan ringa och lägga en bokbeställning åt en familj och då lånas böckerna ut med soc.tjänstens kort, de finns då färdiga att bara hämta. Detta kan i vissa fall underlätta och göra det enklare för sårbara/utsatta familjer.

Syftet och förhoppningen är att sakta skapa en personlig relation och underlätta besöken. Vid behov öppna utanför bibliotekets ordinarie öppettider.

 • Bokcirkel ”Föräldrastöd”- Sex tillfällen kvällstid höst och vår för vårdnadshavare med barn  1-12 år. Denna leds av socialsekreterare och bibliotekspedagog. Vi använder boken ”Fem gånger mer kärlek” av Martin Forster. Se inbjudan för inspiration.
 • Språkstart Halland Bibliotekspedagog jobbar med satsningen ”Språkstart Halland” som motsvarar Bokstart i Sverige. I Hylte kommun får alla invånare ett brev hem när barnet är sex månader med datum/tid för hembesök. Över 90% tackar ja och får besök med Språkväska och inspiration.  Vi informerar nyblivna föräldrar tillsammans med soc.tjänsten, BVC och Öppna fsk om detta, ibland är fam.behandlare med på träffen. Därefter erbjuds besök vid 11 månader med en ny Språkväska. Vi har även babycafeer tillsammans med sång, boktips och gemenskap. Detta är ett fint exempel på att bygga relationer och skapa tillit mellan alla oss som möter och arbetar med barn/unga familjer.
 • Lokalt nätverk med träffar två-tre gånger per år där vi, olika yrkesprofessioner, diskuterar behov, nuläge och samverkan framåt.
 • Biblioterapi- grupper i hälsofrämjande syfte i samarbete med syokonsulent och soc.sekreteare bla. KAA-ungdomar(kommunalt aktivitetsansvar)

Vill du veta mer?

Kontakta vår projektledare!

Agneta Ingvarsson

Projektledare Letterbox Club 076-8111808