Utvärdering

De positiva upplevelserna av att få paket bekräftas av enkätsvar från föräldrarna där drygt 70 procent av de svarande, både 2018 och 2019 uppger att barnet reagerat mycket positivt när paketen från Letterbox Club Sverige kommit.

Letterbox Club Sverige 2021 utvärderades genom enkäter som skickades till deltagande barn och föräldrar med hjälp av kommunernas kontaktpersoner, som sedan även samlade in utvärderingsblanketterna och vidarebefordrade dem till Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Utvärderingar har skett på liknande sätt under föregående år. Svarsfrekvensen är tyvärr låg, ca 21 % både för barnen och föräldrarna.

Barnens upplevelse

De senaste tre åren har barnen fått göra en helhetsbedömning och svarat på vad de tycker om att ha deltagit i Letterbox Club. Resultaten har hela tiden varit goda, ca 90 procent av barnen har svarat att det var bra eller jättebra, och väldigt få har svarat att det var dåligt. Så här kommenterar en del av barnen.

”Det är bra att det står mitt namn. Då vet man att det är till mig.”

”Jag hade verkligen tråkigt innan paketen. Jag hade en telefon men jag ville ha någon att leka med. Sedan när det där spelet kom blev min familj intresserad av böckerna och spelen.”

Föräldrarnas upplevelse

Ca 4 procent av de föräldrar som svarat på enkäten tyckte att det var negativt att barnen deltagit i Letterbox Club medan resterande 96 procent tyckte att det var positivt, varav 73 procent mycket positivt. Precis som tidigare gånger visar det sig att det spelar en stor roll för barnen att få paketen hem i brevlådan. Föräldrarna anser att det varit positivt för 98 procent av barnen. Så här kommenterar en del av föräldrarna.

”Hon har sett fram emot paketen, känner sig lite vuxen och njuter av det fina innehållet. Hon blev inspirerad att fortsätta att läsa ännu mera.”

”Stilla i 3 tim, å bara läst å spelat.”

”Det har varit roligt. En lyxig förmån att få hem böcker och spel. Barnen jublade varje gång det kom ”LetterBoxpaket”. Nyttigt och roligt!”

Sammanfattningsvis kan konstateras att utvärderingarna efter Letterbox Club omgång 2021 följer ungefär samma mönster som tidigare år. Både barn och föräldrar är överlag mycket nöjda med sitt deltagande och från kommentarerna går det att se att deltagandet spelat en relativt stor roll i vissa barns situation. De har blivit uppmärksammade och känt sig sedda och flera upplever också ett större intresse för böcker och lärande och till och med att deras kunskaper utvecklats. Samtidigt har vi fortfarande utmaningar att lyckas fånga intresset hos de barn som har riktigt negativa känslor kring skola och lärande och det finns också alltid en mängd små saker att förbättra.

Läs och ladda ner rapporten

Spridning av Letterbox Club

Under 2022 deltog 1 070 barn från 51 kommuner – ännu ett rekordår för Letterbox Club!
Se om din kommun är med på kartan!

Forskning

Flera olika studier visar att det finns ett samband mellan låga skolresultat och kort utbildningskarriär. Betygen i årskurs 9 i grundskolan ger en tydlig fingervisning om huruvida barnen senare kommer att studera vidare. Det finns ett starkt samband mellan barnens socioekonomiska bakgrund och deras betyg, men även barn från god socioekonomisk bakgrund med låga betyg studerar i liten utsträckning vidare till högre utbildning. Låga eller ofullständiga betyg i årskurs 9 ökar dessutom risken för psykosociala problem, till exempel kriminalitet, missbruk, tonårsföräldraskap, suicidförsök med mera.

Barn i kontakt med socialtjänsten lämnar grundskolan i genomsnitt med betydligt lägre betyg än andra barn. Den riskfaktor som hittills visat sig vara tydligast för andra problem är skolmisslyckanden, och denna riskfaktor verkar kunna ge höga överrisker för framtida psykosociala problem. På samma sätt, fast tvärtom visar det sig att en stark skyddsfaktor för framtida problem verkar vara att lyckas i skolan. Det som ändå är positivt med detta är att faktorn skolprestationer går att påverka för att på det sättet förbättra barnens situation och framtida möjligheter.

Forskning visar att föräldrars engagemang och stöd i barnens lärande är av vikt, vi ser att insatsen Letterbox Club Sverige kan stärkas väsentligt, till exempel om föräldrarna investerade tid och engagemang i barnens deltagande och användning av materialet i paketen.

Forskningsstudier

Under 2022 har en mindre studie genomförts av forskare från Stockholms universitet, Letterbox – ett paket för läslust och läsutveckling? Studien har haft fokus på att få en fördjupad förståelse av hur materialet från Letterbox Club kommer till användning i familjer där det deltagande barnet inte bor i familjehem, samt hur barns läsande stöttas. Studien har genomförts genom att några familjer intervjuats.

Läs slutrapporten här

Under 2023 och 2024 genomförs en studie av en forskargrupp från Stockholms universitet där fokus kommer att vara vilka typer av läsfrämjande aktiviteter och läsvanor som finns i familjerna, samt läsmotivation hos deltagarna före och efter deltagandet i Letterbox Club. Rapporten förväntas släppas under 2024.

Relaterade publikationer