Förekomsten av våld mot barn i Sverige ska kartläggas

5 november 2020 | Beviljade medel

Vi har med glädje tagit emot beskedet att Regeringen har beslutat att tilldela Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för att förbereda en ny undersökning av förekomsten av våld mot barn i Sverige.

Artikel 19 i barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till skydd mot alla former av våld. För att kunna förebygga och stoppa våld mot barn behövs kunskap om hur vanligt våld är och hur våldet ser ut. Mörkertalet när det gäller våld mot barn är stort. Det är mycket angeläget att följa förekomsten av våld mot barn och andra kränkningar. Regeringen anser att detta är än mer viktigt i den situation som uppkommit till följd av utbrottet av Covid-19, eftersom kriser kan öka risken för att barn utsätts för våld.

För att kunna förebygga och stoppa våld mot barn behövs kunskap om hur vanligt våld är och om hur våldet ser ut. Det ger förutsättningar att arbeta vidare med att förebygga och skydda. Officiell statistik om polisanmälningar eller anmälningar till socialtjänsten ger inte en rättvis bild av hur många barn som är utsatta. Våld mot barn kommer relativt sällan till myndigheternas kännedom. När toleransen för våld minskar blir anmälningarna fler. En annan väg är att låta barn och unga svara på frågor anonymt. Då kan även våldsutsatta barn som inte kommit i kontakt med myndigheter komma till tals och vi får en mer rättvisande bild.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomförde år 2016 på uppdrag av regeringen en kartläggning av våld mot barn i Sverige tillsammans med forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson från Karlstads universitet.  Drygt 4700 elever från årskurs nio i grundskolan och årskurs två på gymnasiet svarade på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten i en anonym enkät.  Resultaten från kartläggningen har fått stor spridning. Eftersom delvis samma frågor ställts vid flera undersökningar gick det att jämföra svaren med tidigare år, och därmed att följa utvecklingen av förekomsten av våld mot barn i Sverige. För att Sverige ska kunna fortsätta att följa utvecklingen och bevaka eventuella förändringar behöver en ny kartläggning genomföras 2021, så att samma tidsintervall mellan kartläggningarna hålls.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska under 2021 följa upp tidigare undersökningar om förekomst av våld mot barn, men också attityder mot våld och riskfaktorer. I tidigare undersökningar har riskgrupper för våldsutsatthet identifierats och dessa ska nu undersökas mer ingående i den nya studien. Studien planeras genomföras i samarbete med Karlstads universitet. Studien ska färdigställas och publiceras under 2022.

Tidigare studier av förekomsten av våld mot barn i Sverige

Redan på 1950- och 1960-talet genomfördes ett antal mindre inte helt nationellt representativa undersökningar. Förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn har studerats kontinuerligt på nationell nivå i Sverige sedan införandet av förbudet mot barnaga i föräldrabalken 1979. De tidigare nationella studierna har belyst föräldrars bruk av och inställning till olika bestraffningsformer (åren 1980, 2000, 2006 och 2011) och skolelevers erfarenhet av våld och kränkningar (åren 1995, 2000, 2006 och 2011). Den senaste undersökningen från 2016 var en nationellt representativ elevenkätundersökning genomförd i årskurs 9 i grundskolan och i årskurs 2 på gymnasiet.

Beviljade medel till nationell kartläggning om förekomst av våld mot barn

Stiftelsen Allmänna Barnhuset fick idag det glädjande beskedet att…

Läs mer

Ny rapport om multiutsatta – Barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel

Den 24 mars 2020 överlämnade vi rapporten Multiutsatta barn…

Läs mer

Webinarium – Multiutsatta barn

Sändes den 28 april 2020

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bjuder in till livesänt seminarium på tema våld mot barn

Den 15 februari livesänder Stiftelsen Allmänna Barnhuset ett seminarium…

Läs mer

Är du journalist?

Kontakta vår pressansvariga